515. Gậy ông đập lưng ông

Vậy mà cũng dám mơ tưởng, khẩu khí thực lớn !

Từ sau khi trận quỷ môn quan kết thúc, Ngỗ Quan vương vẫn nhớ hôm đó vì để cứu Thái Sơn vương mà phải chẳng đặng đừng tế ra nửa trái tim son, thế nhưng nó lại bị Phó Triêu Sinh nuốt mất.

Dù sao thì ngày đó bởi tài chẳng bằng người nên mới ra nỗi.

Chỉ bằng Kiến Sầu một thân một mình trước mặt, ả ta dựa vào đâu mà dám càn quấy lớn lối như vậy ?

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *