3. Sơn nhân

Nói cho đúng thì cái câu kia của Kiến Sầu đã làm Phù Đạo sơn nhân sợ hết hồn.

Từ tiên môn Thập Cửu Châu đến cô đảo nhân gian, lão đã từng gặp qua đủ thứ hạng người muốn cầu tiên vấn đạo. Có kẻ thấy tiên nhân nhấc tay … Đọc tiếp